Matematika 3A / 3B (Gymnázium Duhovka)

Obsah

Ve školním roce 2018/19 máme za úkol prokousat se následujícími tematickými celky (odkazy na vhodné zdroje pro případné samostudium uvedeny v závorce):

 1. opakování učiva 6. a 7. ročníku
 2. druhá mocnina a odmocnina; Pythagorova věta (Realisticky.cz);
 3. třetí mocnina a odmocnina (Realisticky.cz);
 4. přirozená a celočíselná mocnina (Realisticky.cz);
 5. číselné výrazy a výrazy s proměnnými (Realisticky.cz);
 6. lineární rovnice a nerovnice, slovní úlohy (Realisticky.cz);
 7. kružnice, kruh, válec (Realisticky.cz);
 8. množiny bodů dané vlastnosti a konstrukční úlohy; čtyřúhelníky (Realisticky.cz).

Učebnice a pomůcky

V hodinách budeme pracovat se sadou učebnic od autorů O. Odvárko, J. Kadleček vydanou nakladatelstvím Prometheus (1., 2., 3., 4.), a je tedy naprosto nezbytné, aby každý aktuálně používanou učebnici nosil s sebou.

Pro účely domácí přípravy je, krom dříve uvedených webových stránek Realisticky.cz, rovněž doporučena sbírka: Sbírka úloh z matematiky pro základní školu (Běloun) a khanovaskola.cz (multimediální výklad probírané teorie v angličtině, většinou s českými titulkami).

Dále je nezbytné, aby každý disponoval svou kalkulačkou (doporučený model) a rýsovacími pomůckami (pravítko s ryskou, libovolné další pravítko, kružítko, tužka nebo mikrotužka).

Sešity

Vyžadováno je řádně si vést výkladový sešit (nejlépe silný nelinkovaný formátu a4), dále procvičovací sešit (nejlépe opět silný nelinkovaný formátu a4). Speciálně výkladový sešit bude během roku průběžně kontrolován, bude jej možno používat u čtvrtletní písemné práce a za jeho “kvalitu” a úplnost bude udělena každé čtvrtletí známka s vahou 0,5.

Testy a případné domácí úkoly budou vypracovávány na volné bílé papíry formátu a4. Buďte proto prosím papíry dostatečně dobře zásobeni. Testy jsou považovány za součást žákovského portfolia, proto je doporučeno shromažďovat je ve vlastní papírové složce s klopami formátu a4.

Hodnocení a klasifikace

V souladu s klasifikační stupnicí našeho gymnázia:

 • známka 1 odpovídá 91100~\%
 • známka 2 odpovídá 8090~\%
 • známka 3 odpovídá 6379~\%
 • známka 4 odpovídá 5062~\%
 • známka 5 odpovídá 049~\%

Za aktivitu v hodinách, řádnou přípravu, účast na matematických soutěžích a pomoc učiteli či svým spolužákům bude též možno získat “bonusové body”, které se na výsledné finální známce podepíší pozitivním způsobem (bude upřesněno, ale prozatím jen pár odrážek):

 • dvě vyřešené bonusové úlohy odpovídají 100~\% s vahou 0,1;
 • jedna vyřešená výzva odpovídá 100~\% s vahou 0,1;
 • pravidelná účast ve skupinové práci;

Vyjma čtvrtletní písemné práce je možno každou dílčí prověrku jedenkrát opravit / dopsat. Na konci klasifikačního období jsou žáci povinni mít napsány všechny prověrky.

A kolik, a jak často, toho vlastně budeme psát?

 • Až na výjimky, budeme psát každých 7 — 14 dní v předem stanovený den prověrku revidující látku předchozích 7–14 dní (předchozího STG) s vahou 8 — 0,3–0,6.
 • Na konci každého čtvrtletí budeme psát čtvrtletní písemnou práci revidující porozumění látce uplynulého čtvrtletí o váze 1.
 • Jednou za pololetí nás bude čekat krátká esej / seminární práce / prezentace na zvolené téma související s probíranou látkou o váze 0,5–0,6.
 • Jednou za rok si napíšeme test revidující klíčové poznatky celého dosavadního studia matematiky (seznam bude upřesněn) o váze 0,6–1.
 • Nepravidelně bude zadána samostatná domácí příprava, jejíž vypracování bude revidováno prověrkou s vahou 0,1–0,3.
 • Každé čtvrtletí bude kontrolována přehlednost, úplnost a kvalita výkladového sešitu. Výstupem této kontroly bude známka o váze 0,5.

V každém týdnu budeme psát nejvýše jednu práci, nebudou-li okolnosti vyžadovat jinak.