TC.1 (2018/2019)

     PŘÍMÁ CESTA NA MOODLECLOUD

Obsah

S TC.1 probíráme ve školním roce 2018/19 následující tematické celky (odkazy na vhodné zdroje pro případné samostudium uvedeny v závorce):

 1. opakování učiva 6. a 7. ročníku
 2. druhá mocnina a odmocnina; třetí mocnina a odmocnina (Realisticky.cz)
 3. přirozená a celočíselná mocnina (Realisticky.cz)
 4. číselné výrazy a výrazy s proměnnými (Realisticky.cz)
 5. lineární rovnice a nerovnice, slovní úlohy (Realisticky.cz)
 6. kružnice, kruh, válec (Realisticky.cz)
 7. množiny bodů dané vlastnosti a konstrukční úlohy (Realisticky.cz)

Učebnice a pomůcky

V hodinách budeme pracovat se sadou učebnic od autorů O. Odvárko, J. Kadleček vydanou nakladatelstvím Prometheus (1., 2., 3., 4.), a je tedy naprosto nezbytné, aby každý žák aktuálně používanou učebnici nosil s sebou.

Pro účely domácí přípravy je, krom dříve uvedených webových stránek Realisticky.cz, rovněž doporučena sbírka: Sbírka úloh z matematiky pro základní školu (Běloun) a khanovaskola.cz (multimediální výklad probírané teorie v angličtině, většinou s českými titulkami).

Dále je nezbytné, aby každý disponoval svou kalkulačkou (doporučený model) a rýsovacími pomůckami (pravítko s ryskou, libovolné další pravítko, kružítko, tužka nebo mikrotužka).

Sešity

Povinností každého žáka je řádně si vést výkladový sešit (nejlépe silný nelinkovaný sešit formátu a4), dále školní sešit (nejlépe opět silný nelinkovaný sešit formátu a4). Oba tyto sešity budou během roku průběžně kontrolovány.

Domácí úkoly a testy budou vypracovávány na volné bílé papíry formátu a4. Buďte proto prosím papíry dostatečně dobře zásobeni. Pro účely snadného a přehledného uskladnění bude dále každý žák potřebovat dvě papírové složky s klopami formátu a4. Testy i úkoly budou následně uloženy v kabinetu vyučujícího a bude do nich možno na požádání nahlédnout.

Hodnocení a klasifikace

Za každou prověrku bude možno získat určitý počet bodů. Známka zobrazená v systému bakaláři bude přepočtena skrze vzorec

    \[ \frac{\mathrm{ziskano~bodu}}{\mathrm{maximum~bodu}} \cdot 100~\% \]

při zaokrouhlení nahoru na jednotky na základě následující stupnice (odpovídá státní maturitě):

 • známka 1 odpovídá 85100~\%
 • známka 2 odpovídá 6984~\%
 • známka 3 odpovídá 5268~\%
 • známka 4 odpovídá 3351~\%
 • známka 5 odpovídá 032~\%

Závěrečná známka v každém pololetí bude určena pomocí stejné stupnice srze tentýž přepočet.

Za aktivitu v hodinách, řádnou přípravu, účast na matematických soutěžích a pomoc učiteli či svým spolužákům bude též možno získat bonusové body, které se na výsledné finální známce podepíší následujícím způsobem

    \[ \frac{\mathrm{ZSB}\cdot\frac{\mathrm{MSB-ZBB}}{\mathrm{MSB}}+\mathrm{ZBB}}{\mathrm{MSB}}\cdot 100~\%\,, \]

kde:

 • ZSB: získáno standardních bodů
 • MSB: maximum standardních bodů
 • ZBB: získáno bonusových bodů

Systém bonusových bodů bude v účinnosti pouze u žáků, kteří si řádně plní své povinnosti!

Vyjma čtvrtletní písemné práce je možno každou dílčí prověrku jedenkrát opravit / dopsat. Na konci klasifikačního období jsou žáci povinni mít napsány všechny prověrky.

A kolik, a jak často, toho vlastně budeme psát?

 • Až na výjimky, budeme psát každý týden v předem stanovený den prověrku revidující látku předchozího týdne v bodové hodnotě 8 — 12 bodů.
 • Na konci každého čtvrtletí budeme psát čtvrtletní písemnou práci revidující porozumění látce uplynulého čtvrtletí v bodové hodnotě 16 — 20 bodů.
 • Jednou za pololetí nás bude čekat krátká esej na zvolené téma související s probíranou látkou 8 — 16 bodů.
 • Jednou za pololetí si napíšeme test revidující poznatky klíčové poznatky celého dosavadního studia matematiky (seznam bude upřesněn) v bodové hodnotě 12 — 16 bodů.

V každém týdnu budeme psát nejvýše jednu práci, nebudou-li okolnosti vyžadovat jinak.