KC.2 (2019/2020)

Obsah

PŘÍMÝ ODKAZ NA MOODLECLOUD

S KC.2 probíráme ve školním roce 2019/20 následující tematické celky (odkazy na vhodné zdroje pro případné samostudium uvedeny v závorce):

 1. lineární rovnice a nerovnice, množiny a intervaly (Realisticky.cz)
 2. soustavy lineárních rovnic, kvadratická rovnice a s nimi spojené slovní úlohy (Realisticky.cz)
 3. lomené výrazy a jejich úpravy, rovnice s neznámou ve jmenovateli (Realisticky.cz)
 4. přiřazení, speciálně pak funkce a jejich grafická znázornění (Realisticky.cz)
 5. podobnosti trojúhelníků a úvod do goniometrie (Realisticky.cz)
 6. úvod do statistiky a finanční matematiky (Realisticky.cz)

Učebnice a pomůcky

V hodinách budeme pracovat se sadou učebnic od autorů O. Odvárko, J. Kadleček vydanou nakladatelstvím Prometheus (1., 2., 3., 4.), a je tedy naprosto nezbytné, aby každý žák aktuálně používanou učebnici nosil s sebou.

Pro účely domácí přípravy je, krom dříve uvedených webových stránek Realisticky.cz, rovněž doporučena sbírka: Sbírka úloh z matematiky pro základní školu (Běloun) a khanovaskola.cz (multimediální výklad probírané teorie v angličtině, většinou s českými titulkami).

Dále je nezbytné, aby každý disponoval svou kalkulačkou (doporučený model) a rýsovacími pomůckami (pravítko s ryskou, libovolné další pravítko, kružítko, tužka nebo mikrotužka).

Sešity

Povinností každého žáka je řádně si vést výkladový sešit (nejlépe silný nelinkovaný sešit formátu a4). Tento sešit bude v průběhu školního roku několikrát kontrolován. Dále bude zapotřebí školní sešit a prověrkový sešit (nejlépe opět nelinkované sešity formátu a4).

Sešit na domácí úkoly není potřeba – úkoly budou zadávány k vypracování buď do sešitu výkladového, školního, nebo na volné listy papíru.

Hodnocení a klasifikace

Za každou prověrku bude možno získat určitý počet bodů. Známka zobrazená v systému bakaláři bude přepočtena skrze vzorec

    \[ \frac{\mathrm{ziskano~bodu}}{\mathrm{maximum~bodu}} \cdot 100~\% \]

při zaokrouhlení nahoru na jednotky na základě následující stupnice (odpovídá státní maturitě):

 • známka 1 odpovídá 85100~\%
 • známka 2 odpovídá 6984~\%
 • známka 3 odpovídá 5268~\%
 • známka 4 odpovídá 3351~\%
 • známka 5 odpovídá 032~\%

Závěrečná známka v každém pololetí bude určena pomocí stejné stupnice srze tentýž přepočet.

Za aktivitu v hodinách, řádnou přípravu, účast na matematických soutěžích a pomoc učiteli či svým spolužákům bude též možno získat bonusové body, které se na výsledné finální známce podepíší následujícím způsobem

    \[ \frac{\mathrm{ZSB}\cdot\frac{\mathrm{MSB-ZBB}}{\mathrm{MSB}}+\mathrm{ZBB}}{\mathrm{MSB}}\cdot 100~\%\,, \]

kde:

 • ZSB: získáno standardních bodů
 • MSB: maximum standardních bodů
 • ZBB: získáno bonusových bodů

Systém bonusových bodů bude v účinnosti pouze u žáků, kteří si řádně plní své povinnosti!

Systém bonusových bodů rovněž nezachraňuje před známkou 5! (Tj., při výsledné známce 5 nejsou bonusové body zohledňovány!)

Vyjma čtvrtletní písemné práce je možno každou dílčí prověrku jedenkrát opravit / dopsat. Na konci klasifikačního období jsou žáci povinni mít napsány všechny prověrky.

A kolik, a jak často, toho vlastně budeme psát?

 • Až na výjimky, budeme psát každý týden v předem stanovený den prověrku revidující látku předchozího týdne v bodové hodnotě 8 — 12 bodů.
 • Na konci každého čtvrtletí budeme psát čtvrtletní písemnou práci revidující porozumění látce uplynulého čtvrtletí v bodové hodnotě 16 — 20 bodů.
 • Jednou za pololetí nás bude čekat krátká “esej” / samostatná, nebo skupinová, domácí práce na zvolené téma související s probíranou látkou 8 — 16 bodů.
 • Jednou za pololetí si napíšeme test revidující poznatky klíčové poznatky celého dosavadního studia matematiky (seznam bude upřesněn) v bodové hodnotě 12 — 16 bodů.

V každém týdnu budeme psát nejvýše jednu práci, nebudou-li okolnosti vyžadovat jinak.